Hvorfor velge byggfag Medlemsbedrifter Kurs og aktiviteter Svenneprøve 0+4 Løpet Bildegalleri Hjem
   
 

O  +  4 løpet

Dette tilbudet er helt nytt. Men gjennom samarbeidet med 4 opplæringskontor, Fylket og Alta videregående skole, er vi sikker på og lykkes med å etablere en klasse til høsten. Det vil si 15 lærlinger totalt.
 Alta videregående skole vil begynne undervisningen i fellesfag, straks etter skolestart. Mens den praktiske opplæringen i bedrift kan avtales nærmere med lærebedrift og Opplæringskontor.

Har du rett til lærlingplass
Nei. Selv om du har lyst til å begynne som lærling etter avsluttet 10 klasse, kan du ikke påberope deg den retten. Du kan påberope deg rett til 3 år på videregående skole, men ingen har rett til lærlingplass. Det er bedriften som bestemmer om dem vil ta deg inn eller ikke. Men dersom du er interessert i ett av våre yrkesfag, har bestått i alle fag og lite fravær. Da vil Opplæringskontoret være behjelpelig å få dette til.

HMS

Alle som blir tatt inn som lærlinger under 0 – 4 løpet, vil få en særskilt opplæring i Helse, miljø og sikkerhet. Det er fordi vi anser denne kunnskapen som en overordnet forutsetning for og kunne fungere i ett arbeidsmiljø. Når man er under 18 år, tillegges det bedriften et særskilt ansvar for å påse at man ikke nyttes til arbeid som kan være til skade for deres sikkerhet, helse eller utvikling.
For og kunne skape gode holdninger og en bevisstgjøring rundt sin egen lærlingsituasjon, vil både Arbeidstilsynet og bedrift bli trukket inn i denne prosessen. Det vil skje gjennom samtale og kurs.
Viser for øvrig til ” kurs og aktiviteter ” på vår hjemmeside hvor våre kurser er omtalt.
Du vil også få egen bekledning som synliggjør at du er under 18 år og deltar på et utdanningsløp som krever særskilt oppfølging i.h.h.t arbeidsmiljøloven.  Det går på forhold som regulerer verktøybruk og arbeid med eller uten tilsyn.  Egne kurs i verktøybruk vil bli arrangert.

Foresatte

Alle prosesser rundt lærekontrakten, vil bli presentert foresatte.  Det vil ikke bli tatt en avgjørelse før foresatte har gitt sitt samtykke. Underveis i lærlingløpet vil foresatte bli orientert og invitert til samtale.

Lønn

Tabell basert på overenskomsten for byggfag 2010 – 2013. Lærlinger med full opplæring i bedrift. Bergningsgrunnlaget for lønn er basert på timelønnen til nyutdannede ansatte ved bedriften. Den kan variere, men ifølge overenskomsten ligger den på 169,50 for 2013. Det vil si at lærlingen vil få 174,10 x 30 % = 52,23,- pr. time det 1 året. Lærlinglønnen kan synes lav, men husk at du er under utdanning.

Kostnader knyttet til teori, belastes ikke lærlingen.

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

halvår

30

30

40

40

50

55

75

80

prosent

Stipend og lån.
Med godkjent lærekontrakt er du kvalifisert til lån og stipend i Statens lånekasse.  Men siden du er under 18 år, vil inntekten til din eller dine forsørgere bli vektlagt. Det vil kunne påvirke utfallet av din søknad.

Link til Fagopplæringskontoret.no